Početna Potvrda

Potvrda

DOKUMENTI koji su potrebni:

Roditelji svakog od kandidata, na početku vjeronaučne godine, na roditeljskom sastanku, dobivaju prijavnicu za vjeronauk za krizmu. Tu prijavnicu, ispunjenu i potpisanu od roditelja i kandidata, kandidat predaje u župni ured.

Ako kandidat živi izvan naše Župe, tada mora donijeti dozvolu svojega župnika za pohađanje priprave i primanje Sv. Potvrde u ovoj Župi.

Ako je kandidat kršten izvan naše Župe, tada o toj činjenici donosi potvrdu iz Župe u kojoj je kršten. Isto vrijedi i ako je primio Prvu Sv. Pričest izvan naše Župe.

Potvrda kojom se dokazuje sposobnost kumova za kumovanje na Krizmi: potvrdu treba predati u župni ured najkasnije do početka drugog polugodišta školsko-vjeronaučne godine.

Koje uvjete treba ispunjavati POTVRĐENIK (krizmanik) neposredno prije samog obreda Krizme?

  • Mora biti u milosti posvetnoj (bez teškog grijeha).
  • Treba imati određeno znanje o vjeri i Crkvi.
  • Treba imati kuma ili kumu.

Od DOKUMENATA prije samog obreda Potvrde, potvrđenik od župnika primi tzv. “Pristupnicu za Sakrament Potvrde”, na kojoj se nalaze osobni podaci o potvrđeniku, mjesto i datum njegova krštenja, ime i prezime krizmenog kuma, ime i prezime djelitelja Potvrde, datum i mjesto Potvrde. Tu Pristupnicu krizmanik predaje neposredno prije samog čina Krizme krizmatelju, čime dokazuje da ga je ovlaštena osoba (župnik) preporučila kao spremnog i sposobnog primiti odgovornost svjedočenja vjere. Na temelju te Pristupnice, Krizma se upisuje i u Maticu krizmanih i Maticu krštenih.

 

O uvjetima koje mora ispunjavati KUM(A), Zakonik Kanonskog prava bilježi:

Kan. 893, 874. – & 1. Da bi netko mogao preuzeti službu kuma potrebno je:

1. da ga odredi sam krizmanik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili, ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu službu

2. da je navršio šesnaestu godinu osim ako nije drugačije određeno, tj. ako dijecezanski biskup odredi drugu dob ili ako župnik ili krstitelj smatraju da zbog opravdanog razloga treba da se dopusti iznimka

3. da je katolik, potvrđen i već pričešćen i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom

4. da nije udaren nikakvom zakonom izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom

5. da nije otac ili majka potvrđenika

6. krštenoj osobi koja pripada nekatoličkoj crkvenoj zajednici dopušta se da bude samo svjedok potvrde, i to jedino zajedno s katoličkim kumom

 

Može li kumovati osoba koja je upisala etiku kao predmet umjesto vjeronauka u srednjoj školi?

Ne! Jer takva osoba jednostavno ne udovoljava svim uvjetima koji se traže za kumovanje na Krizmi te zato nije prikladna za kumstvo na Krizmi. Njezino svjedočanstvo – koje je odabrala – u proturječju je s onim što Crkva traži od kumova. Kako se odabirom etike kao predmeta – umjesto vjeronauka – može govoriti o tome da kumstvo samo po sebi dokazuje i stav vjere? Kako bi takva osoba svome kumčetu mogla dosljedno pokazati svoj ‘stav vjere’? Jer, upravo kum je onaj koji podupire kumče, koji mu je na raspolaganju kada ga zatreba, i zato mora biti  svjedok vjere. Crkva time ‘ne trenira strogoću’, već želi reći da takve osobe moraju snositi same odgovornost za svoje postupke i za donesenu odluku. Kum, naime, mora biti praktični vjernik, a ne tek ‘vjernik na papiru’. A ovdje je prije svega riječ o uvjetima koji su potrebni za kumstvo na Krizmi, o prikladnosti, te o dosljednosti i uopće o mogućnosti svjedočenja.

Komentari su onemogućeni